Комисията обявява действия за повишаване на сигурността и устойчивостта на доставките на суровини в Европа

0
Divel

Комисията представя план за действие по отношение на суровините от критично значение, списъка на суровините от критично значение за 2020 г. и прогнозно проучване на развитието на суровините от критично значение за стратегическите технологии и сектори до 2030 г. и съответно 2050 г.

В плана за действие се разглеждат настоящите и бъдещите предизвикателства и се предлагат действия за намаляване на зависимостта на Европа от трети държави, за диверсификация на доставките както от първични, така и от вторични източници и за подобряване на ефективността и кръговостта на ресурсите, като същевременно се насърчава отговорното им набавяне по целия свят. Действията ще подпомогнат прехода ни към зелена и цифрова икономика и същевременно ще укрепят устойчивостта и отворената стратегическа автономност на Европа по отношение на необходимите за такъв преход ключови технологии.
Списъкът на суровините от критично значение беше актуализиран, за да отрази променените икономически фактори и предизвикателствата пред доставките според промишленото им приложение. Той съдържа 30 вида суровини от критично значение. За първи път към списъка бе добавен литий, който е особено важен за прехода към електромобилност.

Старско

Марош Шефчович, заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, заяви: Сигурните и устойчиви доставки на суровини са предпоставка за стабилността на икономиката. Европа например ще се нуждае — само за акумулаторни батерии за електрически автомобили и за съхранение на енергия, от 18 пъти повече литий до 2030 г. и 60 пъти повече до 2050 г. Нашите прогнози показват, че не може да заменим настоящата зависимост от изкопаеми горива със зависимост от суровини от критично значение. Този проблем бе изострен от сътресенията, предизвикани от коронавируса, в нашите стратегически вериги за създаване на стойност. Ето защо ще изградим силен алианс за съвместен преход от висока степен на зависимост към диверсифицирано, устойчиво и социално отговорно снабдяване, кръговост и иновации.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: Количеството на суровините е от съществено значение, за да може Европа да бъде начело на зеления и цифровия преход и да продължи да бъде най-развитият в индустриално отношение континент. Не можем да си позволим да разчитаме единствено на трети държави, а за някои редкоземни елементи — дори само на една държава. Чрез диверсификация на доставките от трети държави и чрез изграждане на собствен капацитет на ЕС за добиване, преработка, рециклиране, афинаж и разделяне на редкоземните елементи може да повишим нашата стабилонст и устойчивост. Изпълнението на действията, които предлагаме, ще изисква съгласувани усилия от страна на промишлеността, гражданското общество, регионите и държавите членки. Призоваваме последните да включат инвестициите в суровини от критично значение в своите национални планове за възстановяване.

С плана за действие по отношение на суровините от критично значение се цели: разработване на устойчиви вериги за създаване на стойност за промишлените екосистеми на ЕС; намаляване на зависимостта от първични суровини от критично значение чрез кръгово използване на ресурси, устойчиви продукти и иновации; укрепване на вътрешното набавяне на суровини в ЕС; диверсифициране на набавянето от трети държави и премахване на нарушенията в международната търговия при пълно зачитане на международните задължения на ЕС. За да бъдат постигнати тези цели са посочени десет конкретни действия. Първо, през идните седмици Комисията ще създаде европейски алианс за суровините. Като обединява всички заинтересовани страни, европейският алианс ще се съсредоточи преди всичко върху най-неотложните нужди, а именно подобряване на устойчивостта на ЕС във веригите на доставка на редкоземни елементи и магнити, тъй като това е жизненоважно за повечето промишлени екосистеми на ЕС, например енергията от възобновяеми източници, отбраната и космическите изследвания.

На по-късен етап дейността на алианса може да бъде разширена, за да обхване и нуждите от други суровини и основни метали от критично значение, които ще се появят с времето. За по-ефективно използване на местните ресурси Комисията ще работи с държавите членки и регионите за идентифициране на проекти за добив и преработка в ЕС, които може да бъдат пуснати в експлоатация до 2025 г. Ще бъде акцентирано върху въгледобивните региони и други региони в преход, като се обърне специално внимание на експертните познания и уменията в областта на добива, извличането и преработката на суровини. Комисията ще насърчава използването на своята програма за наблюдение на Земята „Коперник“ с цел подобряване на проучването, експлоатацията и управлението на околната среда в периода след затварянето на съоръженията.

Същевременно програмата „Хоризонт Европа“ ще подкрепя научните изследвания и иновациите, особено в областта на новите технологии за добив и преработка, заместването и рециклирането. Други действия в рамките на Европейския зелен пакт ще бъдат насочени към кръговостта и устойчивостта на веригата за създаване на стойност в сектора на суровините. Поради това до края на 2021 г. Комисията ще разработи критерии за устойчиво финансиране за минното дело и добивния сектор. Тя също така ще набележи потенциала за снабдяване с вторични суровини от складови наличности и отпадъци в ЕС с оглед определяне на жизнеспособни проекти за оползотворяване до 2022 г. Комисията ще развие стратегически международни партньорства за гарантиране на доставките на суровини от критично значение, които не се срещат в Европа. От 2021 г. ще започнат пилотни партньорства с Канада, със заинтересованите държави в Африка и със съседните на ЕС държави.

В тези и други форуми за международно сътрудничество Комисията ще насърчава устойчивите и отговорни практики за добиване на суровини, а също и прозрачността.

Гарантирането на сигурността на доставките на суровини за промишлеността на ЕС е дългогодишен проблем. ЕС потърси начини за справяне с него — от създаването на групата по доставки на суровини през 70-те години на миналия век до стартирането на инициативата за суровините през 2008 г. С тази инициатива бе определена стратегия за намаляване на зависимостите от неенергийни суровини за промишлените вериги за създаване на стойност и общественото благосъстояние чрез диверсификация на източниците на основни суровини от трети държави, укрепване на набавянето от местния пазар и подкрепа за доставката на вторични суровини чрез ефективност и кръговост на ресурсите.

В Европейския зелен пакт и новата промишлена стратегия на ЕС бе потвърдено, че достъпът до ресурси е стратегически въпрос, свързан със сигурността, за да може екологичната и цифровата трансформация да бъдат успешни. Понастоящем кризата с коронавируса кара хората на много места по света да погледнат критично към организацията на своите вериги на доставка особено там, където са засегнати обществената безопасност или стратегическите сектори. В предложения от Комисията план за възстановяване се поставя акцент върху повторното изграждане на по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива икономика. Ето защо Европа следва да се стреми да постигне отворена стратегическа автономност и да диверсифицира доставките на суровини.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Училищна Телерик Академия отвори прием за безплатните си ИТ обучения за ученици в Хасково
Училищна Телерик Академия отвори прием за безплатните си ИТ обучения за ученици в Хасково

Общински съветници от ДПС искат "легнали полицаи"
Общински съветници от ДПС искат “легнали полицаи”

Затвори