РИОСВ – Хасково състави 12 акта за нарушения на екологичното законодателство през март

0

През март РИОСВ – Хасково състави 12 акта за нарушения на екологичното законодателство. За изминалия месец най-много са констатираните нарушенията по Закона за водите и съставените актове са пет, три акта са съставени по Закона за биологичното разнообразие и по два за нарушения по Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците. Издадени са шест наказателни постановления на обща стойност 12 550 лв.

Служителите на еконспекцията в Хасково извършиха 148 проверки на дейността на 139 обекта, работещи на територията на областите Хасково и Кърджали през изминалия месец. В резултат на засиления контрол за спазване на екологичното законодателство са дадени 59 предписания за отстраняване на несъответствия със закона.

Голяма част от проверките – 53, са във връзка с управление на отпадъците – за дейности с отпадъци, образуване на производствени и опасни отпадъци от дейността и от пускането на пазара на продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, както и във връзка с постъпили сигнали. При последващ контрол е установено, че четирите предписания, дадени на кмета на Община Кърджали, да се извърши почистване на разпилените отпадъци от терени, разположени в землището на с. Вишеград, в района на моста до единствената чаплова колония, гнездяща в населено място, улица „Тина Киркова“ и ресторант „Родопчани“, са изпълнени.

След планови проверки на „В и К“ гр. Хасково, относно канализационни системи на градовете Любимец, Харманли, Ивайловград и Симеоновград са съставени 4 акта по Закона за водите за извършване на дейност без изградена градска пречиствателна станция за отпадни води.

В направление био разнообразие са извършени  проверки основно за установяване на нарушения в режима на опазването и стопанисването на защитени територии; за бедстващи защитени индивиди, относно условията, поставени в решения по преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения върху защитени зони от Натура 2000; за установяване на фитосанитарното състояние на вековни дървета.

През март са дадени 6 предписания, от които 1 за опресняване на граничната маркировка на природна забележителност „Водопад Корудере“ и 5 за поставяне на  информационно-указателни табели на вековни дървета в землищата на с. Изворово, с. Чобанка , с. Каснаково и гр. Харманли. Съставени са 3 акта за реализация на инвестиционни предложения без проведени процедури по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Във връзка със сигнал за миризми от „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“ в гр. Кърджали е извършена проверка на оператора „Хармони 2012“ – гр. София. Дейността на обекта е производство на необработени метали от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали. Операторът е уведомил с писмо РИОСВ – Хасково, че започва комплексни изпитвания, като до момента не са постигнати проектните експлоатационни условия.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Конкурс за млади журналисти и студенти „Youth4Regions“
Конкурс за млади журналисти и студенти „Youth4Regions“

Toyota и българския INSAIT с партньорство в роботиката и изкуствения интелект
Toyota и българския INSAIT с партньорство в роботиката и изкуствения интелект

Затвори