Второ бизнес мрежово събитие по проект CB CARBONFREE се провежда в Хасково

0

В периода 28–29 Юни 2023 г. се провежда бизнес мрежово събитие между предприемачи от селското стопанство, специализирани учени и организации в зала в сградата на Хасковската търговско-промишлена палата на адрес: гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 4, ет. 3.

Бизнес мрежовото събитие по работен пакет D4.2.3, WP 4 е организирано от Хасковската търговско-промишлена палата по проект: „Подобряване на търговската марка чрез разработване на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничния регион“ („Еnhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area”), CB CARBONFREE, № 6300. Проектът се изпълнява от 13.04.2021 до 12.07.2023 г.  по договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.30/13.04.2021 г. 

Бенефициенти по проект  CB CARBONFREE са SEVE – Асоциация на гръцките износител, Гърция, Хасковската търговско-промишлена палата, България и ERFC – Европейска регионална рамка за сътрудничество, Гърция.

Общата цел на проекта е бизнес общността в хранително-вкусовата промишленост и селското-стопанство да приложи многокритериален протокол за анализ, който ще позволи надеждното идентифициране и оценка на въглеродния отпечатък в сектора, определен като бизнес инструмент за промотиране на продукти, който може да даде целенасочено предимство на ниво износ в трансграничната бизнес общност.

Бизнес мрежовото събитие е насочено към представителите на селскостопанския сектор в региона. Целта е да  се повиши информираността им относно устойчива преработка на  храните, емисии и парникови газови при производството на храни, адаптиране към климатичните промени и  намаляване на въглеродния отпечатък – бизнес рискове и възможности. По време на събитието ще се обсъди сътрудничеството като ключ към намиране на решение за адаптацията към климатичните промени, както и кръгови бизнес модели и добри практики – значението на сътрудничествата в мрежи. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪГЛЕРОДНИЯТ ОТПЕЧАТЪК?

Парниковите газове се дължат на производството и потреблението на стоки и услуги. 

Въглеродният отпечатък е понятие, използвано за количествено определяне на въздействието на дадена дейност, човек или държава върху изменението на климата.

Корпоративният Въглероден отпечатък дава информация за количеството емисии СО2, генерирани през целия жизнен цикъл на даден продукт. Въглеродният отпечатък предоставя прозрачни резултати, които са лесни за разбиране и комуникиране.

Колко въглероден диоксид се отделя при производството на вашата тениска, храна или телефон? Количеството зависи от начина на производство и потребление. Ако вземем за пример транспорта, при пътуването със самолет се отделят 285 гр. въглероден диоксид на километър, в сравнение със 104 гр. за автомобил и 14 гр. за влак. Същото се отнася и за вида месо или риба, който консумираш, или за вида дънки, които купуваш.

Повече информация за проект CB CARBONFREE:  site.cbcarbonfree.eu

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Подобряване на търговската марка чрез разработване на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничния регион“ , финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за БФП   B6.3a.30/13.04.2021 г. 

„Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на Хасковска търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат“.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  и националните фондове на страните участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество «ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020» http://www.greece-bulgaria.eu

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Оставиха в ареста обвиненият в убийството на 4-годишно дете
Оставиха в ареста обвиненият в убийството на 4-годишно дете

Мария Вълчева: Проект „Шанс за нашите деца“ е поредното доказателство за устойчивата социална политика на Община Хасково
Мария Вълчева: Проект „Шанс за нашите деца“ е поредното доказателство за устойчивата социална политика на Община Хасково

Затвори