В Димитровград започва нов проект за подмяна на кюмбета

0

Изпълнението на нов проект „За по-чист въздух в община Димитровград“ по Програма „Околна среда“ 2021-2027г. след успеха на първия подобен такъв и огромния интерес от гражданите за смяна на старите печки на дърва и въглища с нови екологични уреди започва община Димитровград, съобщи на пресконференция днес кметът Иво Димов. В пресконференцията участваха също зам.-кметът по проектите Яшо Минков, Марияна Христова и Борислав Тафраджийски от екипа по управление на проекта. Подробно и детайлно бяха разяснени стъпките на кандидатстване по новия проект.

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е от 20.05.2024г. до 31.07.2024г., като ще се приемат всеки работен ден от 09:30ч. до 18:00 часа на адрес: Димитровград, ул. Цар Симеон № 5 В. Документите за попълване могат да бъдат получени от офиса на проекта, от информационния център в общината или да бъдат изтеглите от сайта на община Димитровград. Приемащите правят пълна проверка на място за пълнотата на попълнения формуляр и приложенията към него. При представяне на всички изисквани документи се дава регистрационен номер на кандидатстващия.

Гражданите могат да получат допълнителна информация всеки работен ден и на телефон: 0882 548 736 от 9:30 ч. до 18:00 ч.
Всички образци на документи и изисквания могат да се видят и изтеглят от сайта на община Димитровград https://www.dimitrovgrad.bg/bg/tekushti-proekti/page/

Кой може да кандидатства

Физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и въглища. Жилищният имот трябва да се намира в регулационните граници на населените места в община Димитровград.
Физическите лица имат възможност да кандидатстват, като изберат един от следните варианти съобразно конкретните обстоятелства:
· Физическото лице кандидатства за подмяна на отоплителен уред на дърва/въглища в жилището си с ново отоплително устройство.

· Група от две или повече физически лица собственици на самостоятелни имоти – жилищни обекти в жилищна сграда, които до момента на кандидатстването се отопляват самостоятелно с уреди на дърва/въглища, могат да кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление и да заменят отоплителните си уреди на дърва/въглища с едно общо отоплително устройство за всички жилищни обекти на лицата от групата.

· Група от физически лица собственици на самостоятелни жилищни имоти в многофамилна жилищна сграда, които ползват общо локално отопление с дърва/въглища, могат да изберат един от следните варианти:

– едно отоплително устройство за всички имоти в групата, или

– отделни отоплителни устройства за всеки от имотите в групата, или

– отделни отоплителни устройства за някои от имотите в групата и едно общо отоплително устройство за общо локално отопление за останалите.

Задължителни условия за участие
Всеки кандидат трябва да отговаря на определените за проекта изисквания, както следва:

1. Да декларира писмено, че:

– желае да подмени отоплителното си устройство/а на дърва/въглища с конкретно посочено от него ново/нови отоплителни устройство/а, допустимо/и съгласно Поканата за кандидатстване.

– е съгласен да предостави безвъзмездно на общината отоплителното/ите устройство/а на твърдо гориво с цел последващо предаване за рециклиране;

– ще използва новото отоплително устройство в посочения имот най-малко до изтичане на период от 3 години;

– в имота не са извършени сходни инвестиции за подмяна на отоплително устройство за битово отопление, финансирани от друг европейски проект.

2. Да подпише договор с общината след одобрение за участие в проекта.

3. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителният уред.

4. Да изгради за своя сметка отоплителна инсталация и други връзки, ако няма изградени такива, ако кандидатства за отопление чрез отоплителен уред изискващ такава инсталация.

Физическите лица имат право да кандидатстват за:

– едно отоплително устройство на пелети, или

– максимум три климатика, независимо от мощността им, или

– една термопомпа „въздух-вода“, или

– една термопомпа „вода-вода“.

За радиатори има право да кандидатства лице, което е избрало едно от следните отоплителни устройства: пелетна камина с водна риза, пелетен котел, термопомпа въздух-вода, термопомпа вода-вода. Кандидатът може да избере до три радиатора, независимо от размерите.

За улеснение на избора е публикуван електронен калкулатор, с който може да се изчисли какъв е най-подходящият отоплителен уред съобразно характеристиките на жилището на кандидата на адрес: http://asp.moderal.org/Dimitrovgrad/OnlineCalc2.aspx

Документи, които се подават при кандидатстване
Физическо лице, което кандидатства самостоятелно:

· Формуляр за кандидатстване (Образец №1).

· Декларация за съгласие с условията за участие (Образец № 2)

· Декларация за използване на лични данни (Образец № 3)

· Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Образец № 4). Прилага се само в случай, че кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота.

· Подписано от кандидата пълномощно за упълномощаване на друго лице да подаде документите за кандидатстване от негово име в случай, че собственикът е възпрепятстван да подаде документите за кандидатстване в срок. Представено е примерно пълномощно (Образец № 5).

Група от две или повече физически лица собственици на самостоятелни жилищни обекти в жилищна сграда, които кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление с едно отоплително устройство:

· Формуляр за кандидатстване за колективно решение (Образец № 1А). Попълва се по образеца съобразно приложените инструкции за попълването му.

· Индивидуални документи на всяко от лицата в групата за колективно решение за отопление

· Споразумение между кандидатите за колективно решение за отопление. Споразумението съдържа задължително трите имена и данните по лична карта на лицата в групата, адресите на жилищните имоти, вида на отоплителното устройство, за което кандидатстват, общ брой радиатори, ако има такива, място за монтаж на отоплителното устройство. В Споразумението всички собственици на жилищни обекти в групата за прилагане на колективно решение за отопление трябва да упълномощят един от кандидатите да подаде от тяхно име документите по т.1 и т.2 по-горе. Споразумението се подписва собственоръчно с три имена и подпис от всяко лице в групата.

Посочените в настоящата точка образци на документи, както и проект на договор и други приложими документи са публикувани заедно с настоящата Покана на интернет страницата на общината на адрес: https://www.dimitrovgrad.bg/bg/tekushti-proekti/page/

Срок и място за подаване на документи за кандидатстване
Срокът за подаване на документите за кандидатстване е от 20.05.2024г. до 31.07.2024г. Документи се подават всеки работен ден от 09:30 до 18:00 часа на адрес: Димитровград, ул. Цар Симеон № 5 В.

При подаване на документите за справка се представят:

− лична карта на кандидата,

− документ за собственост на жилищния имот, в който ще се подменя отоплителен уред (нотариален акт или друг приложим документ с доказателствена стойност).

При подаване на документите приемащите служители правят пълна проверка на място за пълнота на попълнения формуляр и документи към него. Данните от Формуляра за кандидатстване се завеждат в електронен регистър на кандидатите само при представяне на всички изисквани документи. Регистрационен номер се дава на кандидата след попълване на цялата информация.

Сключване на договор
Община Димитровград ще публикува покана към одобрените кандидати да подпишат договор с общината за безвъзмездно получаване на избраното отоплително устройство.

В случай, че до подписването на договор одобрен кандидат се откаже от участие, общината информира следващия класиран кандидат и сключва договор с него.

Общината ще информира своевременно одобрените кандидати за прогнозната дата за сключване на договор в зависимост от графика на доставка на отоплителните устройства.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Египетският лешояд Пантелей сформира двойка в Източни Родопи
Египетският лешояд Пантелей сформира двойка в Източни Родопи

Момичетата на „Топлика“ с бронз от държавните финали по хандбал
Момичетата на „Топлика“ с бронз от държавните финали по хандбал

Затвори