Тежка катастрофа взе две жертви, кола насмете биволи (ВИДЕО)

0

Две тежки катастрофи през нощта в Хасково. 19-годишен мъж и спътничката му на 19-години загинаха при тежък инцидент на пътя Димитровград – Хасково, потвърдиха за XNEWS.BG от полицията.Катастрофата стана снощи малко след 23 часа. Автомобилът  БМВ се е движел в посока Хасково, ударил се е в тежкотоварен автомобил Мерцедес, шофиран от 48-годишен мъж, и излязъл от пътното платно. В него се возели четирима души, водачът и една от пътничките са загинали на място. Другите на 21 и 24 години са ранени, без опасност за живота, всички са от Димитровград.

Часове по-късно в 4:15 часа на пътя Кърджали – Хасково кола се врязва в три бивола. От удара цялата предница на автомобила е смачкана, а водачът, 20-годишен мъж, е приет в хасковската болница с опасност за живота. В колата е имало четирима пътници. Наложило се е пожарникарите да отрежат покрива на автомобила, за да ги извадят. От удара, три бивола са умрели на място, а други са със счупени крайници.Пътят се превърна в касапница, а труповете на животните часове наред останаха на платното. Не е ясно защо са били изпуснати на пътя. Собственикът на биволите е издирен.

По двата случая са образувани досъдебни производства за изясняване на причините.

 

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Мария Киркова: „Слагаме табели, хората не четат в интернет "/ВИДЕО/
Мария Киркова: „Слагаме табели, хората не четат в интернет “/ВИДЕО/

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG16М10Р002-3.012 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Мярка «Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54», по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 “Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка «Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54», от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения BG16М10Р002-3.012. Наименование на процедурата: МИГ Стамболово-Кърджали 54, Мярка «Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54» от Стратегията за Водено от обшностите местно развитие на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ. Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000. През програмен период 2007 – 2013 г. оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ финансира изготвянето на Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г. В НПРД са посочени мерки за опазване на видове и местообитания от мрежата Натура 2000, които следва да бъдат изпълнени през периода 2014 – 2020 г., съответният индикативен финансов ресурс, необходим за реализирането им, както и източниците на финансиране. Мярка от НПРД, по която могат да се изпълняват дейности за подобряване природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000, вкл. чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ и която е с осигурено финансиране от ОПОС 2014 – 2020 г. е мярка 109 „Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания“. Изпълнението на дейности по процедурата следва да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние (ПС) на видове/местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ „ Стамболово – Кърджали 54“ . Очакваният резултат от изпълнението на дейностите по одобрени проектни предложения в рамките на процедурата е принос за подобряване природозащитното състояние на растителни и животински видове, докладвани в „неблагоприятно - незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията. Допустими кандидати: По настоящата процедура допустими кандидати са: 1. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ„ Стамболово – Кърджали 54“ и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда. В случай че ЮЛНЦ е регистрирано извън територията на МИГ, задължително се представят документи, напр. устав, от които да е видно че ЮЛНЦ има регистриран клон в териториалния обхват на МИГ. В този случай, кандидат по процедурата и бенефициент при подписване на административен договор за предоставяне на БФП е ЮЛНЦ, а не клонът. По настоящата процедура не са допустими кандидати - клонове на юридически лица с нестопанска цел и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, поради липса на правосубектност. 2. Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“: - община Стамболово, област Хасково; - община Кърджали, област Кърджали. Община Кърджали е допустим кандидат по процедурата, ако проектите с които кандидатства се изпълняват на територията на някое от 54- те наслени места от нейната територия, включени в териториалния обхват на МИГ. Друго условие за допустимост на община Кърджали, което е приложимо за всички видове дейности е „проектите на община Кърджали да допринасят за развитието на селския район. Допустими дейности и разходи по процедурата: 1. Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и/или типове природни местообитания от мрежата Натура 2000. ⚫ Експертни анализи и проучвания (напр. инженерно-геоложки, хидрогеоложки, хидроложки, осигуряване на специфична информация за видове/местообитания), устройствено планиране (експертни оценки и юридически консултации, нотариални такси и др. такси). Експертните анализи и проучвания не трябва да са самоцелни, а да осигуряват информация, без която е невъзможно да се реализира дейността. ⚫ Консервационни дейности – например: увеличаване площта на водни местообитания; подобряване на свързаността между местообитанията; залесяване/засаждане на растителни видове, отстраняване на инвазивни видове; борба с вредители; ограничаване източници на замърсяване в местообитания; дейности в пещери с цел опазване на прилепи и др.). Когато в проектното предложение е необходимо осигуряване на водни количества (за постоянно или еднократно) за целите на постигане на благоприятен природозащитен статус на съответната зона (например за осигуряване на условия за съществуване на даден вид), кандидатите разписват какви са изискванията за количеството и качеството на водите и как ще бъдат осигурени. При изпълнението на консервационни дейности (вкл. изграждане/реконструиране/ремонтиране на обекти) е задължително бенефициентите да генерират пространствени данни/GPS тракове/картен материал и др., с цел онагледяване реализирането на проекта при приключването му. ⚫ Проектиране. ⚫ Строително-монтажни дейности във връзка с изграждане/реконструкция/ремонт на обекти, надзор и други свързани дейности (включително извън приложното поле на Закона за управление на територията) за подобряване на природозащитното състояние на видове/местообитания. Пример за допустими строително-монтажни дейности са: дейности за овладяване на ерозията като поставяне на клейонажи, каменни прагчета, малки тераски с брегови плетчета, габиони, стабилизиране посредством геомрежа, впръскване на хидропосев; дейности за отстраняване на проблеми, свързани с нарушен влажностен режим на местообитанията като изграждане канали, дренажни системи, саваци, прагове, шлюзове и др.; дейности за намаляване на установени заплахи и влияния за видове, като поставяне на подходящи решетки на входа на пещери (за пещерни прилепи) и др.; поставяне на информационни табели, забранителни и указателни знаци; др. целесъобразни. Дейности по изграждане/реконструкция/ремонт на обекти (извън приложното поле на ЗУТ) са допустими, само в случай че обектите са собственост на кандидата/партньора или кандидатът/партньорът имат съответните права, за което се представят приложимите документи от Раздел 24 от насоките за кандидатстване. Изграждане/реконструкция/ремонт на обекти по смисъла на ЗУТ са допустими само за кандидат/партньор – община и само в случай че имотът, върху който са предвидени такива дейности е собственост на кандидат/партньор - община или общината има учредени ограничени вещни права (включително сервитутни права), предвид ограниченията на чл. 71 от Регламент 1303/2013 г. Не е допустимо изграждане на съпътстваща инфраструктура (за електропровод, за водопровод и др.) или за придобиване на движимо или недвижимо имущество, за което бенефициентът няма права да изгражда/придобива по реда на приложимото законодателство. Не е допустимо изграждане/ремонтиране/реконструиранe на обекти, които нямат пряко въздействие върху видовете/местообитанията като напр. екопътеки, посетителски центрове, транспортна техническа инфраструктура, горски автомобилни пътища, горски пътища, наблюдателни кули, кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси и др. подобни. Бенефициентите/партньорите се ангажират да не прехвърлят на трети лица собствеността на изградените/ремонтираните/реконструираните със средства по процедурата обекти, най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура. ⚫ Закупуване и/или наемане (вкл. доставка и монтаж, ако е приложимо) на оборудване, съоръжения, техника, стопански инвентар, консумативи, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проект. При необходимост, могат да бъдат предвидени обучения на лицата, които ще използват съответните материални активи при изпълнение на проекта. Наемането на машини, съоръжения, техника и оборудване е допустимо само до изтичане на срока на АДБФП. ⚫ Провеждане на наблюдения на видове и обекти, подлежащи на мониторинг в рамките на НСМСБР – допустимо е провеждане на наблюдения за видове, включени в СВОМР, за които липсват данни в посочените в т. 13.1. документи, които да осигуряват достатъчна увереност за наличието на вида в конкретната защитена зона. Задължително е използването на утвърдени методики за мониторинг, публикувани на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда - http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-otsenka. 2. Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни. Допустими са информационни дейности, с цел популяризиране на необходимите за предприемане мерки за подобряване природозащитния статус на включените в проекта целеви видове/местообитания. Информационните дейности следва да допълват дейностите по т.13.3.1. Допустими са например: провеждане на медийни кампании, срещи, форуми, изготвяне на информационни материали (като разработване на наръчници за екологосъобразно поведение, книги/ръководства за предотвратяване на заплахи като бракониерство, риск от пожари и др.) и др. Дейностите могат да имат за цел намаляване на замърсяването с твърди отпадъци (битово, промишлено, селскостопанско), предотвратяване възникването на пожари, намаляване влиянието на бракониерството и туристическата дейност, в зависимост от установените фактори на ниво защитена зона, оказващи неблагоприятно влияние върху видовете и местообитанията. Тези дейности са различни от задължителните мерки за информация и комуникация по ОПОС 2014 – 2020 г. 3. Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта. Допустими са дейности по изготвяне на проектно предложение; подготовка на документация за възлагане и дейности по провеждане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и на глава IV „Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициенти на БФП“ от ЗУСЕСИФ (преди и след одобрение на проекта); постигане на съответствие с екологичното законодателство (вкл. такси) например за изготвяне на документация във връзка с прилагане на ЗООС, ЗБР, ЗВ и др. Дейностите за подготовка на документация за възлагане и дейности по провеждане на обществени поръчки се включват в спомагателните дейности само в случаите, в които разходите за дейностите по организация и управление и информация и комуникация на проекта се възстановяват по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ. Дейностите по подготовка на документация за възлагане и дейности по провеждане на обществени поръчки са част от разходите за дейностите по организация и управление и информация и комуникация на проекта, когато последните се възстановяват по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ. Планираните спомагателни дейности, не следва да се припокриват с дейности/функции, присъщи на дейността по организация и управление. Спомагателните дейности се обособяват в една отделна дейност в проектното предложение. 4. Организация и управление на проекта Дейността по организация и управление на проекта е задължителна и включва следните типове дейности: - Организиране и обезпечаване работата на екипа за управление на проекта (възнаграждения, осигуровки и командировъчни разходи); - Осигуряване на необходимите консумативи, материали и оборудване за администриране на проекта. Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. си запазва правото да дава указания относно задачите и начина на формиране на екипа за управление на проекта след предоставяне на БФП. 5. Мерки за информация и комуникация Кандидатите трябва задължително да включат в проектните си предложения мерки за информация и комуникация. Тези дейности следва да включват като задължителен минимум приложимите за процедурата мерки и реквизити от Приложение № 2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ (http://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf) към Националната комуникационна стратегия. Всеки кандидат трябва да опише мерките, които възнамерява да изпълни по проекта. Те могат да бъдат възложени за изпълнение на външен изпълнител или да се изпълняват от служители на кандидата. При възлагането на външен изпълнител, бенефициентите следва да провеждат открити, прозрачни, достатъчно добре разгласени, недискриминационни и безусловни процедури по реда на ЗОП/глава IV „Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициенти на БФП“ от ЗУСЕСИФ, по смисъла на параграф 91-108 от Съобщение на Комисията относно понятието за държавна помощ в съответствие с чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на ЕС. 4. Видове недопустими дейности Посочените по-долу дейности са недопустими за финансиране от ОПОС 2014 - 2020 г. по процедурата: - дейности за одит на проекта. - всякакви дейности от търговски характер, генериращи печалба за кандидата. - дейности, генериращи приходи. - дейности, извършени в нарушение на правилата за държавни помощи. - дейности, за изпълнението на които вече е било предоставено финансиране със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на Европейския съюз, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента. Кандидатите и партньорът/ партньорите попълват и представят на етапа на подаване на проектното предложение подписана декларация за липса на двойно финансиране по образец (Приложение № 2 към раздел 28 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“). С декларацията кандидатът декларира, че исканата безвъзмездна финансова помощ не е за финансиране на разходи, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на Европейския съюз, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента и му е известно, че за декларирани неверни обстоятелства носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Към декларацията кандидатът и партьорът/партньорите попълват „Справка за изпълнение на проекти и дейности в сектор „Биоразнообразие“ изпълнявани в период от 10 години преди датата на кандидатстване по процедурата“, съгласно приложения към нея образец. - други дейности извън обхвата на допустимите дейности по процедурата и непопадащи в приложното поле на ПМС № 189/2016 г. и обхвата на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (Регламент (ЕС) № 1301/2013). - експертни анализи и проучвания за целите на подготовка на проектното предложение. - закупуване на моторни превозни средства. - придобиване на незастроени и застроени земи. - изграждане/реконструкция/ремонт на обекти, които нямат пряко въздействие върху видовете/местообитанията като напр. екопътеки, посетителски центрове, наблюдателни кули, кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси и др. подобни. - изграждане/реконструкция/ремонт на техническа инфраструктура по чл. 64 от Закона за устройство на територията, с изкл. на мрежи, необходими за функционирането на съоръжения/обекти, предвидени за изграждане/ремонт/реконструкция в проектните предложения, за които бенефициентите имат съответните правомощия съгласно законодателството. - изграждане/реконструкция/ремонт на пътища/горски пътища. - разработване/актуализиране на планове за управление на защитени зони, защитени територии, планове за действие за видове. - консервационни, вкл. строително-монтажни дейности, изпълнявани на териториите на национални паркове, резервати и поддържани резервати. В случай че в проектното предложение има включени недопустими дейности, кандидатът посочва тяхната стойност и източника на финансиране в точка „7. План за изпълнение / Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, както и в т. 5 „Бюджет“ в категория „Недопустими разходи“ (където предвидените разходи се посочват изцяло за сметка на кандидата, в поле „Собствено финансиране /СФ/“). Разходи за финансиране на недопустими дейности няма да бъдат възстановявани от ОПОС 2014-2020 г. Допустимите разходи следва да се отнасят за дейности, попадащи в обхвата на подкрепата, оказвана от ЕФРР, в съответствие с описаното в Регламент (ЕС) № 1301/2013 и да са извършени по отношение на дейности, допустими за финансиране по настоящата процедура. Съгласно разпоредбата на Регламент (ЕС) № 1303/2013, за да са допустими за финансиране, разходите трябва да са платени между 01 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г. Разходите, извършени от партньорите в хода на подготовката и изпълнението на проекта, са допустими за финансиране при същите условия, които се прилагат по отношение на кандидата. Разходите за възнаграждения на екипа, отговорен за управление на проекта, са допустими по процедурата, като следва да е изпълнено някое от следните условия: - управлението се осъществява само от служители на бенефициента; - в управлението на проекта са включени и външни за бенефициента лица – при необходимост от специфична експертиза и/или липса на достатъчен собствен административен капацитет; - управлението се осъществява изцяло от външни за бенефициента лица, избрани в съответствие с националното законодателство. Допустимите категории разходи са групирани в следните категории: I. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) 1. Строително-монтажни работи,. 2. Непредвидени разходи за СМР 3. Машини, оборудване и съоръжения за изпълнение на СМР. II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 4. Закупуване/доставка/монтаж на машини, оборудване, съоръжения и техника ІІІ. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 5. Закупуване/осигуряване на софтуер и лицензи IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 6. Разходи за услуги 7. Разходи за наем на съоръжения и оборудване до изтичане на срока на AДБФП V. РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ 8. Разходи за административни такси VI. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 9. Разходи за материали и консумативи VII. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ 10. Разходи за организация и управление - по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ 11. Разходи за информация и комуникация на проекта - по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ 12. Организация и управление и информация и комуникация на проекта - по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ VIII. Невъзстановим ДДС 13. Общо ДДС по раздел I РАЗХОДИ ЗА СМР 14. Общо ДДС по раздел II РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 15. Общо ДДС по раздел III РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 16. Общо ДДС по раздел IV РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 17. Общо ДДС по раздел V РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ 18. Общо ДДС по раздел VI РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 19. Общо ДДС по раздел VII НЕПРЕКИ РАЗХОДИ Допълнителни указания за допустимите видове разходи и причисляването им от кандидатите към съответната категория са описани в Приложение № 7 към раздел 28 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“. Недопустими разходи По процедурата не са допустими разходи, определени в чл. 26 от ПМС № 189/2016 г., както и: - разходи, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на Европейския съюз, както и с други публични средства, различни от тези на кандидата/партньора; - глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове; - комисиони и загуби от курсови разлики при обмяна на чужда валута; - възстановим данък върху добавената стойност; - закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба; - разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция; - лихви по дългове, с изключение на свързани с БФП, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси. Други недопустими разходи: - разходи за одит; - закупуване на моторни превозни средства; - режийни разходи; - амортизационни разходи; - разходи за експлоатация и поддръжка; - разходи, надхвърлящи нормативно определени максимални размери, както и разходи, надхвърлящи процентните ограничения и/или максималната стойност за тях, включена в насоките за кандидатстване; - разходи, свързани с изпълнението на недопустими дейности по процедурата; - разходи за финансиране на операции, които към момента на избирането им за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение за финансиране по програмата от страна на бенефициента/партньора, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициента или не (съгласно чл. 65, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013). Кандидатите/партньорите декларират това обстоятелство като представят на етапа на подаване на проектното предложение подписана декларация по образец (Приложение № 2 към раздел 28 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“); - разходи за наем на машини, съоръжения и оборудване за постоянно ползване след приключване на проекта; - ДДС на недопустими разходи; - разходи за закупуване/придобиване/отчуждаване на земя и недвижими имоти; - разходи за наем, извън допустимите, посочени в чл. 34, ал. 3 на ПМС № 189/2016 г.; - други разходи, недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. Недопустими за финансиране разходи, неправомерно одобрени и платени от бенефициента, остават за негова сметка и не подлежат на възстановяване. Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект Общият размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/по процедурата е 187 075 лв. Не е предвиден минимален размер на БФП за проектно предложение. Максималният размер на БФП за проектно предложение не може да надхвърля максималния размер на финансовата помощ - 187 075 лв. Процент на съфинансиране: По процедурата могат да се предоставят до 100% от максималния размер на допустимите разходи. Допустимо е съфинансиране (собствено участие) от страна на кандидатите без ограничение на неговия дял. По процедурата няма да бъдат финансирани проекти, които генерират приходи. Критерии и методика за оценка на проектните предложения: Комисията извършва оценка на всички постъпили проектни предложения по всички критерии за оценка в срок до 30 работни дни от изтичане на крайния срок за подаване на проектни предложения. Оценката се извършва на два етапа: 1. оценка на административно съответствие и допустимост 2. техническа и финансова оценка. Оценка на административното съответствие и допустимостта е етап от оценката на проектните предложения, при който се извършва проверка относно формалното съответствие на проектните предложения и на допустимостта на кандидатите и проектните дейности. Оценителната комисия проверява дали проектното предложение отговаря на всички критерии, описани в насоките за кандидатстване, като ги оценява с „ДА“, „НЕ“ или „Неприложимо“. Техническа и финансова оценка е оценка по същество на проектните предложения. Техническата и финансовата оценка се извършва като по всеки от подкритериите се определят точки. Когато по даден критерий не са изпълнени условията за присъждане на определения брой точки, при оценка на критерия се присъждат 0 точки. Сборът на точките от съответните подкритерии дава точките на критерия като цяло. Така получените резултати за всеки критерий поотделно се събират и формират крайния резултат от техническата и финансова оценка на проектното предложение. Въз основа на общия брой точки, проектните предложения се класират в низходящ ред. За финансиране се одобряват по реда на класирането всички или част от проектните предложения, чиято обща оценка и индивидуална оценка на група критерии са по-големи или равни на 60 на сто от максималния възможен брой точки (с изключение на критерии „Трудности и рискове“, „Капацитет на кандидата“ и „Устойчивост“), до покриване на общия размер на предварително определените и обявени финансови средства по съответната процедура. Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение е 52. По съответните критерии, максималният брой точки е следният: - Съответствие и допълняемост – 14; - Методика и работен план – 16; - Трудности и рискове – 2; - Капацитет на кандидата – 5; - Устойчивост – 9; - Финансова оценка – 6. Няма да бъдат финансирани проектни предложения получили: - Общ брой точки по всички критерии по-малък от 31 точки; - Резултат по критерий „Съответствие и допълняемост“ по-малък от 8 точки; - Резултат по критерий „Методика и работен план“ по-малък от 10 точки; - Резултат по критерий “Трудности и рискове” по-малък от 1 точка; - Резултат по критерий „Капацитет на кандидата“ по-малък от 1 точки; - Резултат по критерий „Устойчивост“ по-малък от 3 точки; - Резултат по критерий „Финансова оценка“ по-малък от 4 точки. По време на оценката на проектните предложения комуникацията с кандидатите и редакцията на установени неточности по подадените проектни предложения се извършват електронно чрез профила на кандидатите в ИСУН 2020, от които са подавани съответните проекти и промени на посочените профили са невъзможни. Работата на комисията приключва с оценителен доклад до ръководителя на управляващия орган. Ръководителят на управляващия орган взима решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за всяко проектно предложение. Решението на Ръководителя на управляващия орган да предостави безвъзмездна финансова помощ се обективира в административен договор с всеки отделен бенефициент. Периоди за прием: Настоящата процедура за подбор на проекти е с два крайни срока за прием : Първи прием: Начален срок:15.06.2019 г. Краен срок:16.09.2019 г. 17:00 часа. Втори прием: при наличие на остатъчни средства след втори прием – в началото на 2020 г. Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана. Лице/а за контакт: Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg. Лица за контакти: Изпълнителен директор – Иванка Душкова; Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева; Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир. Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716 Електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg Подробна информация и документи Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка «Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54» от СВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. можете да намерите: на интернет страницата на МИГ : http://www.lagsk.eu на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация. Начин на подаване на проектните предложения: Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54. ВАЖНО! Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020. Документи и приложения за кандидатстване: Условия за кандидатстване; Условия за изпълнение; Обща информация Документи към условията за кандидатстване; Документи към условията за изпълнение.
ОБЯВА

Затвори