Търсят с конкурс оркестрант в Димитровград

0

Община Димитровград, в качеството си на работодател на Забавно-духов оркестър – Димитровград ОБЯВЯВА прием на документи и ПРОСЛУШВАНЕ за заемане на длъжността „Оркестрант – духови инструменти” в оркестъра.

Задължанията му са: да участва в репетиционната и концертна дейност, да се явява на тях с предварително подготвен материал, за да участва пълноценно в художествено-творческия процес, да изпълнява преките нареждания на концертмайстора, водача на група и на заместник-водача на група, да изпълнява изискванията на диригента, съгласувано с водача на групата, по указание на диригента, да изпълнява и солови партии в репертоарните пиеси, да работи за поддържането и повишаването на професионалната си квалификация, в отделни случаи, по указание на диригента, да изпълнява функциите на солист-оркестрант водач на група.

Минималните изисквания са за музикално образование – средно; бакалавър или магистър, а наличието професионален опит по специалността ще се счита за предимство, но не е задължително.

Необходими са висока степен на музикална култура, умение за работа в екип, бърза реакция и способност за работа в динамична среда, лична мотивация и способност за надграждане на знанията и уменията, инициативност и адаптивност при въвеждане на нови добри практики, мотивация за лично професионално развитие и отдаденост в работата.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление за кандидатстване по образец; автобиография по образец; копие от документи за съответната придобита образователна степен, документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка,осигурителна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо/; декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец; мотивационно писмо; други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение. Образците кандидатите могат да получат в Общинска администрация, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, Обявления за конкурси.

Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация в запечатан, непрозрачен плик, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.
Пликът трябва да съдържа следния надпис:
· Забавно-духов оркестър, гр.Димитровград;
· Трите имена на кандидата;
· Позицията, за която кандидатства;
· Телефон за връзка с кандидата.
Крайният срок за подаване на документите е до 17 часа на 12.01.2024г.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград. Подборът ще протече в два етапа, първият от които е оценка на подадените документи. До втория няма да се се допускат кандидати, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Вторият етап е прослушване- изпълнение на виртуозна пиеса по избор на кандидата. (класическа, джаз или съвременна), оркестрови трудности изпратени на кандидата седмица преди прослушването, свирене от пръв поглед (примависта) и събеседване с кандидата.

Кметът на Община Димитровград сключва с кандидата, получил най-голям брой точки, срочен трудов договор на основание Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя, уточняват от общината. Мястота на работа е Зала „Жул Леви“, в Сградата на Детски и младежки център-Димитровград.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Валута за над 900 х. лв. задържаха на „Капитан Андреево“ (видео)
Валута за над 900 х. лв. задържаха на „Капитан Андреево“ (видео)

Врачански лешояд на гости при себеподобни в Източните Родопи
Врачански лешояд на гости при себеподобни в Източните Родопи

Затвори