Община Хасково открива избор за членове на Съвета на децата

0

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от тях е участието на децата в собственото им развитие и закрила.

Целта на Съвета е подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

Съставът се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, в четири направления:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищнотото и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии: активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, ориентираност към резултати, организаторски умения, доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта, възможност за пътуване без придружител ( не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Относно избора на деца бежанци следва детето да е получило международна закрила; да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

При кандидатстването е необходимо детето да има настоящ адрес на територията на Община Хасково, а също така да попълни формуляр за кандидатстване и кратко мотивационно писмо.

Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Хасково до 24 май 2023 г. Кандидатури могат да бъдат изпращани по пощата на адрес гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 или по електронен път на адрес kmet@haskovo.bg

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на интернет-страница на Община Хасково.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Часът на Земята
Часът на Земята 2023: Общ дом. Общо бъдеще

Благовещение – не излизайте гладни и без пари
Благовещение – не излизайте гладни и без пари

Затвори