Обява за представяне на проектни предложения на МИГ Стамболово-Кърджали

0

Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.216 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,  по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

“Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по  мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.216.

Наименование на процедурата: 

МИГ Стамболово-Кърджали 54, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,  от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/ маркетинга на селскостопански продукти:

 1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 2. месо и месни продукти;
 3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
 4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 1. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 2. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 3. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 4. гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.

Допустими кандидати: 

 •  Земеделски стопани, които са регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); земеделското им стопанство е с минимален стандартен производствен обем не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

 

 • Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. “Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

 

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

ВАЖНО: Кандитатите по тази процедура от община Кърджали са допустими, ако проектите с които кандидатстват се изпълняват на територията на някое от 54- те населени места, включени в териториалния обхват на МИГ. Освен това проектите на тези кандидати трябва да допринасят за развитието на селския район/населените места от Община Стамболово/.

Допустими дейности по процедурата:

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: 

 • внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или 
 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 
 • намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 
 • постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или 
 • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 
 • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 
 • подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими разходи:

 В съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи:

 1. За изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. За закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията; 

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; 

в) опазване компонентите на околната среда;

              г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници    за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. За закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 2. За закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение;
 3. За закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 4. За изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 5. За материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 1 към Раздел 8.2 от ПРСР 2014-2020, включително чрез финансов лизинг;
 6. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 7. За закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 8. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1-10.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата  след втори прием е  96 655,40 лв. 

Минималният размер на допустимите разходи  за един  проект е 29 337 лв.

Максималният размер на общите допустимите разходи за един проект е 195 580 лв.

Процент на съфинансиране:

Максималният интензитет на помощта е от 40% до  50%.

Критерии за подбор и тежест:

1Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ;40
2Проектът е за преработка на биологични продукти20
3С проектът  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда. 10
4Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни места и запазване на съществуващи работни места30
 чрез проекта се разкриват до 2 работни места10
 чрез проекта се разкриват от 2 до 5 работни места20
 чрез проекта се разкриват над 5 работни места30
 Общо100

 

Периоди за прием:

Настоящата процедура за подбор на проекти е с няколко  крайни срока за прием : 

Втори прием с удължен срок : Начален срок: 04.04.2023 г. Краен срок: 04.07.2023 г. 17:00  часа.  

Трети прием:  При наличие на остатъчни средства след втори прием: 15.10.2023 – 15.12.2023 г..

Всяко проектно предложение,  подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Лице/а за контакт:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; http://www.lagsk.eu  

Лица за контакти:

 • Изпълнителен директор – Иванка Душкова;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева; 
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир. 

Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716

Електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg  

Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Можете да намерите:

 

 • на интернет страницата на  МИГ : http://www.lagsk.eu

 

 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54.

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване:

 • Обява 4.2,  МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Условия за кандидатстване 4.2, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Условия изпълнение на проекти 4.2, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Документи за информация към условията за кандидатстване;
 • Документи за попълване към условията за кандидатстване;
 • Документи за информация към условията за изпълнение.
Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Харманлиец с 3,6 промила алкохол се нацели в стълб, пиян с двуколка удари камион
Подпийнал и дрогирани водачи пренощуваха в ареста

Заловиха крадци, тарашили магазин и незаключена кола
Заловиха крадци, тарашили магазин и незаключена кола

Затвори