“МИГ Стамболово-Кърджали 54” започна разработване на Стратегия за ВОМР за новия програмен период

0

„Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ започна разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за новия програмен период.

„Местната инициативна група Стамболово – Кърджали 54“ е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2016 г. с предмет „Подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали“. Сред основните цели, които местната инициативна група (МИГ) си поставя са: подпомагане развитието на селските райони; развитие и утвърждаване европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре; насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС; стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони като се развива целевата и иновативната политика в селските райони.

В територията на „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ са включени всичките 26 населени места на община Стамболово и 54-те села от община Кърджали, които граничат с община Стамболово.

От месец март тази година МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ изпълнява Административен договор № РД 50-80/23.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие 2023 – 2027 г. (СВОМР).

Подходът водено от общностите местно развитие (ВОМР) се прилага „отдолу – нагоре“ като се създават местни инициативни групи. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (публичен, стопански и нестопански сектор), които съвместно при осигуряване на максимална публичност определят приоритетите за развитие на територията, която представляват. Тези приоритети се включват в СВОМР. В изпълнение на стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прилагането на стратегята за ВОМР трябва да бъде насочено към финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, които създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес. Чрез тях се цели да бъдат създадени по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в населените места и да се подкрепи многосекторното развитие на местната икономика.

Изискванията към СВОМР са залегнали в указанията към МИГ и включват следните задължителни елементи: географски регион и население, обхванати от стратегията; процесът на участие на общността в разработването на стратегията; анализ на нуждите и потенциала за развитие на района; целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултати, и съответните планирани дейности; уредбата за управление, мониторинг и оценка, която показва капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, финансов план, включително планираните средства от всеки фонд и всяка включена програма.

Консултиране подготовката на стратегията за ВОМР с местната общност е основна дейност при подготовката на СВОМР. Дейността ще се изпълни посредством организиране и провеждане на фокус групи и работни срещи. Тези механизми позволяват събирането на по-детайлна информация, мнения и идеи, обхващайки голям брой заинтересовани страни.

В тази връзка бяха организирани в началото на месец август 2023 г. в с. Перперек, община Кърджали и в с. Стамболово, община Стамболово, две фокус групи с представители на местната общност за прецизиране на SWOT анализа, направен в кабинетното проучване, систематизирането на проблемите и потребностите на местната общност и мотивацията на заинтересованите страни от направените до момента проучвания.  Резултатите от анализа имат за цел по-точно да формулират приоритетите и целите при разработване на стратегическата част на СВОМР.

По време на срещите присъстваха близо 30 човека представители на различните сектори и от двете общини. Взеха участие представители от публичен сектор – общинска администрация (вкл. кметове на населени места, кметски наместници и общински служители и общински съветници), неправителствени организации, земеделски производители и предприемачи. Присъстващите бяха подробно запознати със SWOT анализа, съдържащ проблемите, потребностите, мотивацията и бъдещите намерения на заинтересованите страни. Бяха представени изведените силни и слаби страни, възможностите и заплахите на територията на МИГ.

Участниците в срещите изразиха своите мнения, притеснения и виждания за развитието на територията на МИГ. По време на срещите течеше оживена дискусия между всички заинтересовани страни, в резултат на която, анализа бе прецизиран и допълнен.

Фокус групите са проведени в изпълнение на АД № РД 50-80/23.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Денков: Няма да се тестват ваксинирани и преболедували ученици
Мерки срещу агресията предлагат четири министерства на премиера

Безплатни консултации при домашно насилие в Хасковско
Безплатни консултации при домашно насилие в Хасковско

Затвори