Глобиха ракиен казан в Димитровградско

0
Divel

Глоба в размер на 2 000 лева е била наложена на ракиен казан в димитровградското село Злато поле, съобщават от РИОСВ-Хасково. Това се е наложило заради заустване на отпадни води в дере без издадено разрешително за заустване.

С 2000 лв. е глобена и Община Симеоновград за неизпълнение на предписание за почистване на нерегламентирано сметище. Винарска изба в Ивайловград е глобена с 500 лв. за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. Наказателни постановления са издадени и на две физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост.

Старско

Издадени са и 2 наказателни постановления по 3 000 лв. за неизпълнение на дадено предписание за преустановяване на нерегламентирано събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС от площадки в с. Кьосево, общ. Кърджали и землището на Свиленград.

9 акта са съставени на физически лица, 7 от които за разораване на имоти в защитени зони от „Натура 2000“ в нарушение на забрана от заповедта за обявяването им и 2 акта за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Актове са съставени на винарска изба в Харманли за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и на млекопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ. Джебел за неподдържане качеството на заустваните води в съответствие с условията на разрешителното за заустване. Също на предприятие за производство на полимерни изделия за въздуховодни системи в Кърджали за неизпълнение на дадено предписание, на Община Момчилград за неподдържане на двете ПСОВ в с. Прогрес в техническа и експлоатационна изправност и на Община Ивайловград за допуснато изхвърля на неопасни отпадъци на неразрешени за това места. За неводене на отчетност за дейности с отпадъци и за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци са съставени актове и на две площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали в Кърджали и в Хасково.

Почистени са 12 нерегламентирани сметища в с. Перперек, с. Солище, с. Стремци и с. Скалище, община Кърджали; района около стадион ,,Горубсо“ в гр. Кърджали; с. Караманци, с. Сусам и с. Татарево, община Минерални бани; с.Иваново, община Харманли; с. Троян и с. Свирково, община Симеоновград и на изхода на гр. Симеоновград в посока Стара Загора.

В изпълнение на проект “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”, финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество, са ликвидирани складовете за съхранение на негодни за употреба препарати в с. Горски извор, общ. Димитровград и с. Стойково, общ. Хасково, с което опасността от замърсяване на компонентите на околната среда е изцяло премахната.

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през ноември извърши 104 проверки на 103 обекта.

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 11 сигнала.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Violons Barbares завладяха публиката (ВИДЕО)
Violons Barbares завладяха публиката (ВИДЕО)

Президентът: Дори да промениш само един човешки живот към по-добро, променяш целия свят
Президентът: Дори да промениш само един човешки живот към по-добро, променяш целия свят

Затвори