До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2019 г.

0
Divel

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2019 година доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, трябва да представят в НАП справка за платените суми по електронен път.

В справката (по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица) се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от: друга стопанска дейност (например от извън трудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения); наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като такива от дивиденти и ликвидационни дялове; доходи от прехвърляне на права и имущество и други.

Старско

От тази година работодателите изготвят също и справка по образец за изплатените през 2019 година облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

Близо 80 хиляди работодатели и платци на доходи получиха в електроните си пощи напомняне от НАП за наближаващия краен срок и ангажимента им да подадат до 28 февруари справки за изплатените суми.
За улеснение, само преди две седмици Националната агенция за приходите пусна в употреба две нови електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) и квалифициран електронен подпис.

Чрез тях работодателите могат да видят на екран справките с подадените данни, като могат да ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях ще се визуализират:
– „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
– „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Бутнаха двадесетолевка на ченге
Полицай не взе подкуп от 20 лева

Пламна Фолксваген в Бадема
Пламна Фолксваген в Бадема

Затвори