4 817 дела за година в районния съд

0

4 817 дела са били образувани за изминалата година в Хасковския районен съд. Също така се е повишило натоварването и постъпилите дела в съда. Това са отчели на общо събрание магистратите.

Вчера на него са били обсъдени резултатите от извършена комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет по образуването, движението и приключването на наказателните дела за 2016 г. и 2017 г.

През 2016 година са били образувани общо 4 521 дела, от които 2962 граждански и административни дела и 1559 наказателни дела, а през 2017г.– общо 4786 дела, от които 3210 граждански и административни дела и 1576 наказателни дела. Тази тенденция на ръст в постъпленията се запазва и през 2018г., когато в Районен съд–Хасково са образувани общо 4 817 дела, от които 3049 граждански и административни дела и 1768 наказателни дела.

В Акта от извършената проверка е констатирано, че PC – Хасково работи по План за стратегическо управление на съда за периода 2016 г. – 2018 г. Заложените в него цели и мерки, изцяло в насока повишаване качеството и бързината на правораздаването, гарантиране на равни права и достъп до правосъдие, се прилагат последователно. Изводите са за организация и осъществяване на правораздавателната дейност в PC – Хасково на много добро ниво, за управление на съда, насочено към подобряване на дейността му чрез повишаване качеството на работа на всеки съдия, като председателят е активно подпомаган от всички магистрати.

Генералният извод е, че съдиите полагат усилия при проучването, разглеждането, решаването и написването на съдебните актове в законните срокове. От проверените дела не се установи противоречива съдебна практика, предвид факта че повече от оспорваните актове са потвърдени от въззивната и касационната инстанция. Установено е и полагането на усилия за подобряване на общественото доверие в съда чрез предоставяне на компетентни и бързи услуги на гражданите и улесняване на достъпа им до съда, което е приоритет за ръководството на Районен съд – Хасково и са изброени отделните дейности в тази насока.

На събранието от ВСС са дали и две препоръки към магистратите. Едната за отразяване на конкретния начин за унищожаване на веществени доказателства, а другата – за периодичен контрол по спазване на издадената от Председателя на РС- Хасково заповед за изготвяне в електронна форма на всички съдебни актове и удостоверителни изявления по всички дела, целяща да обезпечи усилията на съдебната власт, насочени към електронно правосъдие.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Касов апарат
Почти 80 дни остават за смяна на софтуера за управление на продажбите и касовите апарати

Живко Тодоров съди клеветници във фейсбук

Затвори