154 502 024 лв. бюджет за 2024г. представиха в Хасково

0

Бюджетът на Хасково за 2024г. е в размер на 154 502 024 лв. по приходната и по разходната част. Днес се проведе обществено обсъждане и представяне на основните инвестиционни проекти и политики, които ще бъдат изпълнявани през настоящата година. В началото на обсъждането кметът Станислав Дечев помоли всички присъстващи с едноминутно мълчание да почетат паметта на починалия общински
съветник от Общински съвет Хасково Росен Атанасов.

154 502 024 лв. бюджет за 2024г. представиха в Хасково
„Рекордният размер на бюджета на Хасково за 2024г. е обусловен от няколко фактора: повишаването на минималната работна заплата, увеличаването на разходите заради инфлацията и на трето, но не на последно място, успехите на общинска администрация при подготовката и спечелването на проекти по различни
европейски програми, включително и по Плана за възстановяване и устойчивост и програмата на Правителството за финансиране на общините“, каза при представянето на Бюджет 2024 кметът на Хасково Станислав Дечев.

Планираните инвестиционни разходи за 2024г. надхвърлят 41.5 млн. лева. За поредна година при управлението на кмета Станислав Дечев общинският дълг е 0 лв. Община Хасково е без задължения за погасителни вноски по заеми.

Бюджетите на кметствата и населените места с кметски наместници през тази година надхвърлят 8 330 000 лв. Инвестиционните разходи за тях са в размер на 2 220 000 лв., а ремонтните дейности там- над 2 106 000 лв. Тези разходи включват още възнаграждения и осигурителни вноски на кметове на кметства и кметски наместници, читалищна дейност; текущи ремонти, улично осветление, поддръжка и почистване на
територии за обществено ползване, ремонт и поддръжка на улична инфраструктура, селищни празници, осигуряване на видеонаблюдение и други.

„Запазването на бюджетна устойчивост е първостепенна задача, чието решение изисква правилна финансова политика, обоснована на доброто управление на публичните ресурси, недопускане на популистки и необосновани предложения и решения. Планирането на нереалистични и прекомерно високи приходи с цел осигуряване на по-големи разходни възможности, би влошило „финансовото здраве“ на нашата община“,
каза при представянето на бюджета Радослав Ванчев- гл. експерт „Бюджет“ в Община Хасково.

154 502 024 лв. бюджет за 2024г. представиха в Хасково
Инвестиционната програма за 2024г. в размер на 41,5 млн. лв. е в близо двоен размер спрямо предходната година. В допълнение са предвидени ремонтни дейности на улични настилки на стойност 2.7 млн. лв. и на сгради публична собственост за над 1 млн. лв

Обекти, включени в Инвестиционната програма:

• Ремонтни дейности на уличната мрежа в участъци в град Хасково на обща
стойност 2 335 630 лв.
• Основен ремонт на трети етаж от пневмофтизиатрично отделение на СБАЛПФЗ-
Хасково ЕООД на стойност 294 265 лв.
• Реконструкция на множество части от вътрешна водопроводна мрежа в град
Хасково на обща стойност на 1 821 780 лв.
• Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Аргир
Стоилов", с. Узунджово на стойност 87 697 лв.
• Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в град
Хасково в размер на 1 630 897лв.
• Енергийно ефективна модернизация на системи за външно осветление в
останалите населени места на Община Хасково на стойност 2 148 817 лв.
• Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река
Хасковска – участък „Запад“, град Хасково на стойност 1 616 719 лв.
• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на МЖС на обща стойност 5 811
641 лв.
• Летище и автомобилна писта област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м.
с. УЗУНДЖОВО- проектиране на стойност 150 000 лв.
• Реконструкция и основен ремонт на сграда на ул. Петър Берковски №5,
Старата къща на чорбаджи Димитрак (Детска градина по изкуствата) на
стойност 201 146 лв.
• Рекултивация на клетка 1(стара) в РЦТНО в землището на с. Гарваново на обща
стойност 2 242 640 лв.
• Основен ремонт на общинска пътна мрежа, включително мостови съоръжения
/ППР/ на обща стойност 242 760 лв.
• Допълнително водоснабдяване на с. Козлец, с. Широка поляна и с. Николово
/проектиране/ в размер на 60 000 лв.
• Изграждане на площадка за безвъзмезно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, включително едрогабаритни и опасни отпадъци,
местност Караемач в Хасково в размер на 788 700 лв.
• Монтаж на мълниеотводна инсталация на Стадион „Младост“ на стойност от 60
000 лв.
• Разширение на гробищен парк в град Хасково на стойност 110 000 лв.
• Светофарни уредби- 4 бр. на стойност 36 000 лв.
• Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект:
„Изграждане на югоизточен и югозападен обход на град Хасково, състоящ се от
следните самостоятелни етапа по смисъла на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ Етап 1:
Изграждане на югоизточен обход на град Хасково и Етап 2: Изграждане на
югозападен обход на град Хасково“ на стойност 25 158 лв.
• Изработване на ел. система за прием на деца в ДГ на стойност 37 000 лв.
• Изготвяне на Подробен устройствен план на с. Войводово, с. Долно Войводино,
с. Книжовник, с. Корен, с. Любеново, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с.
Николово, с. Орлово, с. Родопи, с. Стойково и с. Тракиец, община Хасковона
стойност от 108 000 лв.
• Изработка, доставка и монтаж на беседки – 25 броя на обща стойност 137 010 лв.
• Общ устройствен план на община Хасково на стойност 422 400 лв.
• Определяне на териториалния обхват на недвижимата културна ценност край гр.
Хасково – крепостта „Хисар“ на стойност 21 600лв.
• Георефериране и интегриране в ГИС на всички кадастрални и регулационни
планове на Община Хасково на стойност 60 000 лв.
• Отчуждаване на земя по решения на ОбС- Хасково за прилагане на улична
регулация на стойност 50 000лв.

На общественото обсъждане бяха представени всички общински проекти и политики за 2024г., по които Община Хасково ще работи. Общинският съвет ще разгледа и гласува проекта през февруари.

Сподели

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Хасковлия с орден „Стара планина“ от президента
Хасковлия с орден „Стара планина“ от президента

Неявяване на жалбоподателя отложи делото за избора на съветници в Димитровград
Условна присъда за смърт по непредпазливост на път I-8 в Свиленград

Затвори