ХАСКОВСКА ТПП – партньор по проект популяризиращ региона като дестинация за винен туризъм

0

Хасковска търговско-промишлена палата е осмият партньор по проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“, с акроним: DIONYSOS (ДИОНИСОС), съгласно договор за финансиране № В2.6с.04/01.11.2017 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Проектът е по приоритетна ос: 2 Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен Приоритет: 6с – Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.

Продължителността му е до 30.10.2019г. и останалите проектните партньорите са:

Водещ партньор – Катедра по наука на храните и храненето на човека към Атински Аграрен Университет.

Партньор 2 – Институт по лозарство и винарство,

Партньор 3 – Катедра Икономически и социални науки, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Партньор 4 – Агенция за развитие-Кавала

Партньор 5 – Федерация на професионалните, занаятчийски и търговски асоциации-Еврос

Партньор  6 – Агенция за транснационално обучение и развитие

Партньор 7 – Община Кирково

Проектът се стреми да наложи култивирането на старите местни сортове грозде, да подчертае местната идентичност на продукта и да приложи интегрирани подходи за популяризиране на региона като дестинация за винен-туризъм.

Вдъхновен е от малко известния факт, че трансграничният район на Източна Македония – Тракия и Тракийската долина е най-старият винен регион в Европа. Откритията, направени в района, свидетелстват за отглеждането на лозя от 4000 г. пр. Хр., докато исторически районът е пряко свързан с митовете за Дионис. Дионис за пръв път се появява в тази област, а след това, по-късно, се придвижва на юг. По този начин местната история е пряко свързана с лозарството. Затова и самият проект е наречен DIONYSOS и има за цел да представи природното и културно наследство, така че да се увеличи привлекателността на региона, като същевременно се засили опазването на местния ландшафт и биологичното разнообразие.

DIONSYSOS обхваща региона Източна Македония-Тракия: Пагейо (Кавала) и Суфли (Еврос) в Гърция до областите Хасково и Кърджали. Общи вино-културни качества в трансграничния регион, с общи предизвикателства от двете страни на границата, както и необходимостта от обмяна на опит и създаване на критична маса за въвеждането на пазара, мотивират 2тa региона за тясното сътрудничество.

Проектът се фокусира първо върху обогатяването на местната вино-култура с местни сортове грозде, второ върху подчертаването на местната производствена идентичност и трето – прилагането на интегрирани подходи за популяризиране на района като дестинация за винен туризъм

С изпълнението му се цели да се изгради идентичност на трансграничния регион на база на местния селскостопански сектор с цел повишаване на туристическия поток и да се гарантира устойчивото развитие и биологичното разнообразие в региона.

Целта му е да допринесе за специфична цел 4 по програмата, като подобри и запази традиционните ресурси (местни винени сортове), специфични за трансграничния район, като популяризира производствената и културна идентичност на района (местни сортове лозя по отношение на винената традиция) и повишава привлекателността на района чрез създаване на интегрирана туристическа дестинация, както тематично, така и териториално (дестинация за винен туризъм), като се подобри видимостта на културните и природните ресурси на района (чрез интервенции в естетическия имидж на района, поставяне на информационни табла QRC в лозята и дейности за популяризиране на района).

Проектът се състои от 6 Работни Пакета:

WP 1 – Управление и координация на проекта

WP 2 – Дейности по комуникация и публичност

WP 3 – Определяне винената идентичност на региона – посочване предимството на региона

WP 4 – Подобряване повишената винена идентичност на региона – от производството до туризма – оформяне профила на региона

WP 5 – Подготовка за туризъм

WP 6 – Промотиране на региона – поставянето му на пазара

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“(DIONYSOS), финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за БФП № B2.6c.04/01.11.2017г. Проектът е съфинансирани от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 http://www.greece-bulgaria.eu

Съдържанието на тази публикация е отговорност на ХТПП и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява становище на Европейския Съюз и УО на Програмата.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Пълнят АМ “Марица” след наш репортаж/видео/

Полицай
Спипаха шофьор без книжка

Затвори