Фирмите подават в НАП данни за платени доходи на физически лица

0

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2018 година доходи на физически лица, са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи (справка по чл. 73, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица).

От офиса на НАП в Хасково уточняват, че в нея се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от:
– друга стопанска дейност, като например извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения;

– наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

– облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

– доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, включително доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;

– доходи от прехвърляне на права и имущество.

Информацията, подадена от предприятията, позволява на приходната администрация да извърши съпоставка на декларираните данни от платците и получателите на доходи.

Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или подадената информация не е коректна.

Повече информация за попълването и подаването на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Проектобюджет
Беливанов отговаря на Делян Добрев по казуса с водата

Устройства за бездимни цигари откриха на границата

Затвори