Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково

0

Приключиха дейностите по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността му е в размер 814 271.12 лв., от които: 692 130.45 лв. е съфинансиране от Европейския съюз, а 122 140.67 лв. е националното финансиране.
В рамките на проекта се изгради необходимата социална инфраструктура с подходящо обзавеждане за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи социални услуги в общността, а именно:

Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с капацитет от 30 потребители за целодневна грижа и 60 потребители за почасови услуги. Сградата е проектирана да предоставя комплекс от услуги за стимулиране развитието на децата, задоволяване на техните образователни потребности, двигателна и логопедична рехабилитация. Има изградени зали за лечебна физкултура, за групови и индивидуални занимания, психосензорна зала, кабинет за консултации с логопед и психолог. Проектиран и изграден е паркинг за 5 автомобила. С монтираното оборудване и обзавеждане е подсигурена безопасна и сигурна среда за бъдещите потребители на услугата.

Ново преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет от 8 потребители. Изградена е едноетажна сграда с 5 спални помещения с индивидуални санитарни възли, има комбинирано дневно помещение. Дневната част е подходяща за събиране на всички потребители заедно за приготвяне на храна, хранене и общи занимания. Спалните помещения са обзаведени така, че да осигурят самостоятелност и комфорт близък до семейната среда за всяко дете.

Разшири се капацитета на съществуващ Център за обществена подкрепа /ЦОП/ с откриване на Център за спешен прием, чрез ремонт и обзавеждане на съществуващо жилище в сграда ново строителство. В рамките на ремонтните дейности бе осигурен достъп за лица с увреждания чрез изграждане на рампа пред входа на сградата и монтиран платформен подемник за преодоляване на стъпалата на входната площадка.

 

 

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-5.001-0025-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Заловиха крадци, дама изгоря с 3300 лева и 857 евро

Пожар
Пожар от барбекю запали Лада и Рено

Затвори