Местният парламент в Минерални бани заседава за 19-ти път

0

Местният парламент в Минерални бани проведе своето 19-то редовно заседание за този мандат. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени общо 5 докладни, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат гласувани още шест нови.

По-важните решения касаеха  обезпечаване за авансово плащане – Запис на заповед по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, сключен между Община Минерални бани и Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и докладна записка относно, осигуряване на финансов ресурс за управление на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. Служители от общинската администрация в Минерални бани и работници от общинското предприятие „Стройкомерс” почистваха централния парк в националния курорт по разпореждане на кмета Мюмюн Искендер. Боровете в парка са застрашени. Някои от тях са нападнати от корояд, който мори хиляди декари борови насаждания в Родопите. Затова се наложи да извършим санитарна сеч и да запазим останалите здрави дървета в общинския парк, каза кмета Мюмюн Искендер.

Оставете Коментар

Предишна публикация:
Кмете, не демонстрирай независимост, докажи я

Беркан Тефик от Караманци шампион по борба

Затвори